Aktuálisok

Számos újabb érv amellett, hogy ránk
bízza cége étékesítését

Tovább

TANÁCSADÁS

1 éves telemarketing múltunkból kifolyólag
számtalan kampányt
vezényeltünk le sikeresen.

Tovább

SZOLGÁLTATÁSAINK

Rendelésfelvétel, reklamációkezelés,
adatrögzítés, információs vonal,
tanácsadás.

Tovább

KÜLDETÉSÜNK

A mosolygós vásárló!
Mert az elégedett ügyfél a legjobb reklám…

Tovább

Lépjen kapcsolatba velünk!

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja mege-mail címét, hogy mindig friss információval szolgálhassunk Önnek!

Legújabb híreink

Álláslehetőség 2

222222222222222222222

Álláslehetőség

Munkát keres? Karrier aloldalunkon megtekintheti aktuális állásajánlatainkat!

Álláslehetőség 0

000000000000

Küldetésünk

h1-es cím

h2-ee cím

h1-es cím magenta

h2-ee cím magenta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Tanácsadás

h1-es cím

h2-ee cím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Telemarketing

h1-es cím

h2-ee cím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Szakmai háttér

h1-es cím

h2-ee cím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Karrier

h1-es cím

h2-ee cím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Rólunk

h1-es cím

h2-ee cím

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Kapcsolat

Feltöltés hamarosan, látogasson vissza később.

Rework Telecom Kft Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

 

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Rework Telecom Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178 (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló telefonszám kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során ajánlásait, a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

A jelen Adatkezelési Szabályzat a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján kiegészült, és hatályosult.

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően a személyes adatok kezelését jogszerűen, és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve). Társaságunk adatkezelési tevékenysége során továbbá betartja a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvét.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Az adatkezelést külön szerződés alapján, saját technikai eszközeikkel az alábbi társaságok végezhetik: Rework Telecom Kft (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178 Cg. 01 09 739375; 13517551-2-43)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Rework Telecom Kft megkeresésének hatására hozzájárult adatai kezeléséhez.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az Általános Adatvédelmi Rendelet 51. cikke alapján létrehozott független közhatalmi szerv.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások.

 

 

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Társaság az alábbi adatokat kezeli: név és telefonszám, csak telefonszám.
3.2 A Felhasználó döntése alapján a Társaság a Rework Telecom Kft szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név/telefonszám.

IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján az ügyfelek személyes adatait az ügyfelekkel kötött megbízási szerződés alapján jogosult kezelni.

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján harmadik fél jogos igényeinek érvényesítése alapján jogosult kezelni a megbízási szerződés szerződő felein kívüli ügyfelek személyes adatait.

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet preambulumának (47) bekezdése alapján közvetlen üzletszerzés céljából jogosult kezelni a Társaságunkkal ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek személyes adatait.

Társaságunk az érintettek hozzájárulása alapján jogosult közvetlen üzletszerzés céljából kezelni azon felhasználók személyes adatait, akik Társaságunkkal nem állnak ügyfélkapcsolatban.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti Adat továbbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül nem végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Amennyiben Ön más személyre vonatkozó információt oszt meg velünk, Ön vállalja, hogy a másik személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait kezeljük és beszerzi az ehhez szükséges hozzájárulását.

A természetes személyek bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. Ugyanakkor ez meggátolhatja Társaságunkat az érintett ügyfélnek történő további szolgáltatásnyújtásban.

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pont alapján – külön ügyfél hozzájárulás nélkül - az ügyfelek azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek az adott megbízási szerződés teljesítésével, annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a szolgáltatással összefüggnek.

Az adatkezelés célja csak a megbízási szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, módosításához, állományban tartásához szükséges cél lehet.

A közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés célja az, hogy Társaságunk az ügyfeleket az általunk értékesített és népszerűsített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban írásban, elektronikus levélben, telefonon, SMS üzenetben, vagy egyéb módon megkeresse.

V. Az adatkezelés elvei

5.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VI. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.
6.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
6.4 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.
6.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.6 A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
6.7 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
6.8 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1 A Felhasználó által megadott Személyes adat kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a nyilvántartásból ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik.
7.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le- addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
7.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok- a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Társaságunk az ügyfelek személyes adatait az Általános Adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés e) pont a megbízási szerződés, valamint azok megszűnése esetén addig kezelheti, ameddig a megbízási szerződés, illetve az az alapján megkötött szerződés alapján az ügyfél által vagy vele szemben igény érvényesíthető.

Társaságunk a létre nem jött szerződéssel kapcsolatban személyes adatot addig kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban az ügyfél által vagy vele szemben igény érvényesíthető.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az általános elévülési idő 5 év, amely a követelés esedékessé válásától kezdődik. A szolgáltatók általános szerződési feltételei azonban tartalmazhatnak ennél rövidebb elévülési időt is, mely esetben Társaságunk és a szolgáltatók adatkezelésének időtartama szempontjából ez lesz irányadó.

A dokumentumok megőrzésének kötelező időtartamát meghatározó egyes, pl. az adózásról, a számvitelről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, stb., jogszabályok rendelkezései alapján Társaságunk a személyes adatokat e jogszabályi rendelkezések szerint megállapított időtartamig kezeli.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatkezeles@rework.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
8.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 A Társaság külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén a Rework Telecom Kft dolgozza fel.

X. Adattovábbítás lehetősége

10.1 A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
10.2 Az adatokat 3. személy részére nem adjuk át, kizárólag saját célra marketing, és piackutatás céljából kerül felhasználásra. Közmű, Közszolgáltatás szerződéskötés esetén, csak az ügyfél által megkötött hangszerződésben szereplő adatokat továbbítjuk a szolgáltatást nyújtó felé.

Társaságunk az ügyfelek személyes adatait továbbítja annak a megbízónak, amellyel az ügyfél Társaságunk közvetítésével szerződést kíván kötni, valamint azoknak az adatfeldolgozóknak, akik Társaságunk megbízásából az ügyféllel kötött valamely szerződésünk teljesítésében közreműködnek. Társaságunk az ügyfelek személyes adatait ügyviteli feladatok ellátása céljából továbbíthatja azon vállalkozásoknak, amelyek Társaságunkkal egy vállalkozás csoportot alkotnak.

Társaságunk adatot kizárólag az Európai Unió tagországaiba továbbít.

XI. Az ügyfeleket megillető jogok:

 

Hozzáféréshez való jog

Az ügyfél (a továbbiakban úgy is mint: „érintett”) jogosult arra, hogy Társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja,

b) az érintett személyes adatok kategóriái,

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a rá vonatkozó hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

 

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték,

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

e) a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, ha:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

 

Az adathordozhatósághoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

a) az adatkezelés szerződés teljesítésén, vagy hozzájáruláson alapul, és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Társaságunk intézkedése az érintetteket megillető jogok gyakorlása esetén:

 

Társaságunk az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak megfelelően a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetben, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Társaságunk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Amennyiben Társaságunk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Társaságunk, ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

12.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
12.2 A Felhasználó következő megkereséssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Ha Önnek kérdése, panasza van

 

13.1 Ha kérdése van az Adatkezelési Tájékoztatóval, vagy Társaságunk adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, netán kifogása van személyes adatai kezelésével kapcsolatban, panasza van

Társaságunk adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti jogai közül kíván egyeseket gyakorolni, kérjük, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Rework Telecom Kft. - Adatvédelmi Tisztviselő - 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. - E-mail: adatkezeles@rework.hu.

13.2. Amennyiben panaszát adatvédelmi tisztviselőnk nem tudta megválaszolni, netán orvosolni, úgy panaszával az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,

Telefon: (061) 391 1400, honlap: www.naih.hu.

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napján hatályba lépett.

Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Hazay Lajos

 

A leiratkozáshoz küldje telefonszámát (pl. 36201234567) az adatkezeles@rework.hu e-mail címre.